Pesquisar este blog

quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012

PRAMANA-TATTVA


Srimad-Bhagavatam Describes the Four Kinds of Evidence.

Appendix 1
srutih pratyaksamaitihyam anumanam catusthayam
pramanesvana-vasthanad vikalpat sa virajyate

            There are four kinds of evidence by which reality may be known:
revelation, perception, history and hearsay and inference. (Bhag. 11.19.17)

Manu-samhita Describes Three Kinds of Evidence.

Appendix 2
pratyaksas-canumananca sastranca vividhagamam
trayam suviditam karyam dharma-suddhim-abhisata

            If one wants to understand what is reality, one must consider the
three kinds of evidence: Vedic evidence, perception, and inference. (Manu 12.105)

The Ancient Vaisnava Madhva Muni Explains the Three Kinds of Evidence.

Appendix 3
pratyakse 'ntarbhaved yasmad-atithyam tena desikah
pramanam trividham prakhyat tatra mukhya srutir-bhavet

            Since hearsay is included in perception, Madhvacarya has said that
the means of proper knowledge are three, among which sruti, or revelation,
is the highest. (Prameya-ratnavali 9.2)

Divine Sound is the Best Evidence for Understanding Reality

Appendix 4
yadyapi pratyaksanumana-sabdaryopamanarthapattyabhava-
sambhavaitihya-cesthakhyani dasa pramanani viditani, tathapi bhrama-
pramada-vipralipsa-karanapatava-dosa-rahitavacanatmakah sabda eva
mulam pramanam

            If one carefully examines the ten kinds of evidence, namely
pratyaksa, anumana, arya, upamana, arthapatti, abhava, sambhava,
aithihya, and centha, one will find that all of them are contaminated with
the four defects of material life: cheating, imperfect senses, illusion, and
mistakes. Therefore of all of these, revelation, sruti, is considered to be
superior for it is above the four defects. Sruti is, therefore, the root of all
evidence. (Tattva-Sandarbha, Sarva-samvadini)

Appendix 5
pramanera madhye sruti-pramana pradhana
sruti ye mukhyartha kahe, sei se pramana
jivera asthi-vistha dui sankha-gomaya
sruti-vakye sei dui mahapavitra haya
svatah-pramana veda satya yei kaya
"laksana" karile svatah-pramanya-hani haya

            [Caitanya Mahaprabhu said] Although there is other evidence, the
evidence given in the Vedic version must be taken as foremost. Vedic ver-
sions understood directly are first-class evidence. Conchshells and cow dung
are nothing but the bones and the stool of certain living entities, but accord-
ing to the Vedic version they are both considered very pure.
The Vedic statements are self-evident. Whatever they state must be ac-
cepted. If we interpret according to our own imagination, the authority of
the Vedas is immediately lost. (Cc. Madhya 6.135-137)

back.gif - 2340 Bytes next.gif - 2528 BytesReturn to
[Bhaktivedanta Memorial Library Logo]Verse Index

abhagavata bujhi heno yara acche jnana: 2.25
abhyarthitas tada tasmai sthanani kalaye dadau: 13.107
acaitanyam-idam visvam yadi caitanyam-isvaram: 3.79
aara pracara namera karaha dui karya: 1.25
acara, pracara namera karaha dui karya: 17.113
acaryavan puruso veda: 1.2
acarya dharmam paricarya visnum: 3.73
acarya kahena,tumi na vasiho bhaya: 14.104
acaryas tena kirtitah: 1.23
acaryam mam vijaniyam 1.28
acaryam mam vijaniyam: 15.6
acchedyo' yam adahyo 'yam: 10.5
acinoti yah sastrartham: 1.23
acintya khalu ye bhava: 7.103
adarah paricaryayam sarvangair:13.59
adau krta-yuge varno nrnam hamsa iti smrtah: 14.19
adhana api te dhanyah sadhavo grhamedhinah: 15.21
adhyapayati no sisyan nadhite vedam uttamam: 14.84
adhyo'vatarah purusah parasya kalah svabhavah:7.79
adi catur-vyuha keha nahi in'hara sama:7.61
adi-madhya-antye bhagavate ei kaya 2.19
advaita-acarya gosani saksat-isvara: 6.8
advaita-acarya, nityanandadui anga: 5.1
advaitanghryabhabhrngamstan sarasarabhrto: 6.10
advaya-jnana-tattava-vastu krsnera svarupa: 7.2
advaya-jnana-tattvasvayam bhagavan:7.22
adyapi vacaspatayas-tapo-vidya-samadhibhih:12.35
adyapiha caitanya ei saba lila kare: 4.34
aghaccit-smaranam visnorvahbvayasena : 17.19
aghadamana-yasodanandanau nandasuno: 17.47
ahaituky apratihata yayatma suprasidati: 15.45
aham eva dvija-srestha nityam pracchana 4.10
aham eva kvacid brahman sannyas-asramam: 4.9
aham bhakta-paradhino hyasvatantra iva dvija 3.29
aham hi sarva-yajnanam bhokta ca prabhur eva ca:7.17
aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate:7.48
aham vedmi suko vetti vyaso vetti na vetti va   2.27
ahe danda, ami yare bahiye hrdaye: 15.54
aho bata svapaco 'to gariyan 3.58
aho bata svapaco 'to gariyan: 14.103
aho bhagyam aho bhagyam nandagopa :13.65
aisvaryasya samagrasya viryasya yasasah sriyah:7.28
ajam-ekam lohita-gukla-krsnam: 8.11
ajnana timirandhasya  1.37
ajnanatamera nama bhaiye kaitava:13.131
ajnayaivam gunan dosan mayadisthan api: 15.52
ajo nityah sasvato'yam purano:10.3
ajo'pi sann avyayatma bhutanam isvaro'pi san: 8.7
ajo'pi sannavyayatma bhutanam-isvaro'pi san:7.101
aksatriyanam kule jato visvamitro'sti matsamah: 14.61
aksnoh phalam tvadrsa-darsanam hi 3.47
akrsthih krta-cetasam sumanasa-muccatanam: 17.15
alabhde vinasthe va bhaksyacchadana-sadhane:13.102
alingi lingivesena yo-vrttim-upajivati: 14.87
alpa kari' na maniha dasa hena nama:9.12
amanina manadena kirtaniyah sada harih: 17.57
amantra-yajno hyasteyam satyam go-vipra 14.11
amara ajnaya guru haina tara' ei desa: 17.114
amara prabhura prabhu sri gaurasundara  1.60
amnayah praha tattvam harim:  Preamble 1
amnayah srutayah saksad  1.62
amuni panca sthanai hyad-dharama-prabhavah:13.109
amunyadhanyani dinantarani hare: 18.21
anadir-adir-govindah sarva-karana-karanam:7.26
ananda-cinmaya-rasa-pratibhavitabhis-:18.15
ananda-tirtha-nama sukha-maya-dhama yatir jiyat  1.64
anandam-buddhi-vardhanam pratipadam: 17.49
ananta-sakti-madhye krsnera tina sakti pradhana:8.3
ananyas-cintayanto mam ye janah paryupasate:13.144
anarpitacarim cirat karunayavatirnah kalau: 4.31
anartho-pasamam-saksad-bhakti-yogam-adhoksaje  2.5
anasaktasya visayan yatharham-upayunjatah:13.80
anathabandho karunika-sindho ha hasta ha : 18.21
anayaradhito nunam bhagavan harir-isvarah:9.22
anasitah karmaphalam karyam karma karoti yah:12.44
andham tamah pravisanti ye'vidyamupasate:12.26
anera ki katha, baladeva mahasaya:7.30
antarayan vadambhyato munato yogamuttamam:12.43
antaranga,bahiranga, tatastha kahi yare: 8.4
antah krsnam bahir-gauram darsitangadi-: 4.10
anubhavasmita, nrtya-gitadi udbhasvara:9.24
anukulyasya sankalpah pratikulya-vivarjanam:13.139
anumana pramana nahe isvara-tattva-jnane:7.106
anyabhilasta-sunyam jnana-karmady-anavrtam:13.6
apadyapi ca kasthayam bhito va durgato'po va: 14.92
apane acare keha na kare pracara  1.25
apane acare keha, na kare pracara: 17.113
apane purusavisvera "nimitta"karana: 6.3
apani acari' bhakti sikhamu sabare  1.26
apani na kaile dharma sikhana na yaya  1.27
apani-padahsruti varje "prakrta"gocara:7.100
apare tu "tarko-pratisthanat" bhede'pya-bhede'pi:11.8
apareyam-itas-tvanyam prakrtim viddhi me param: 8.10
aparimita dhruvas-tanu-bhrto yadi sarvagata-:10.40
apayayam mam anabhipsum andham
apasyam gopamani-padyamanama ca para ca:7.45
api cacaratas-tesam abrahmanyam pratiyate: 14.89
aprakrta vastu nahe prakrta-gocara:7.102
ara dui janma ei sankirtanarambhe: 4.40
aradhyo bhagavan brajesa-tanayas-tad-dhama: 4.41
arcayam-eva haraye yah pujam sraddhayehate 3.6
arcye visnau siladhir-gurusu naramatir-vaisnave:13.94
arjvavam brahmane syaksat sudro'narjava 14.46
artha-pancakavid vipro mahabhagavatah smrtah 3.5
arthaitani na seveta bubhusuh purusah kvacit:13.110
artho'yam brahma-sutranam bharatartha 2.7
asa maho carana-renu-jusamaham syam 3.69
asadhu-sange bhai "krsna-nama" nahi haya: 17.55
asaktis-tad gunakhyane pritis-tad-vasati sthale: 18.8
asan varnastrayo'hyasya grhnato'nuyugam tanuh: 4.5
asat-sanga-tyaga ei vaisnava-acara:13.99
asatyam apratistham te jagad ahur anisvaram: 14.3
asau maya hatah sakrur-harisye caparanapi: 14.4
asau sva-putra-mitra-kalatra: 15.53
asamkhya brahmara gana aila tataksane:7.40
astikyam-udyamo nityam naipunyam: 14.10
asurim yonim apanna mudha janmani janmani: 14.6
ata atyantikam ksemam prcchamo:13.150
ata eva ta'ra mukhe na aise krsna-nama: 17.107
ata eva vaisnavera janma mrtyu nai 3.55
ataeva bhagavata karaha vicara  2.12
ataeva bhagavatasutrera 'artha' rupa  2.11
ataeva brahma-sutrera bhasyasri bhagavata  2.9
atapastvanadhiyanah pratigraha-rucir-dvijah: 14.86
atah sri krsna namadi na bhaved grahyam : 17.56
atah sri krsna-namadi na bhaved grahyam-:13.28
athapi te deva padambujadvaya-:12.37
athapi te deva padambujadvaya:7.105
athapi yat-padanakhavasrstham:7.37
athava bahunaitena kim jnatena tavaruna:7.15
ati-visvasta-cittasya vasedeve sukhambudhau:13.62
atmaramas ca munayo nirgrantha apyurukrame:13.34
atyaharah prayasas ca prajalpo niyamagrahah:13.85
aula, baula, karttabhaja, neda, daravesa,sani:13.111
avaitam harinadvaitadacaryam bhaktisamsanat: 6.2
avaisnava mukhodgirnam putam harikathamrtam  2.39
avaisnavo guru na syad  1.17
avaisnavopadistena  1.54
avajananti mam mudha manusim tanum-asritam:7.112
avatara haya krsnera prakara:7.67
avatara hyasamkhyoya hareh sattva-nidhe-dvijah:7.75
avatara sabapurusera kala-amsa:7.33
avatara sara, gaura-avatara: 4.39
avatari krsna yaiche kare avatara:8.23
avidya karma-samjnanya trtiya saktir-isyate: 8.20
avidyayamantare vartamanah:12.23
avidyayamastare varttamanah, svayam dhirah:10.30
avidyayam bahudha vartamana:12.24
avismitam tam paripurna-kamam: 17.97
avismrtih krsna-padaravindayoh:13.40
ayam svastyayanah pantha-dvijater-13.51
ayi dina-dayardra-natha he mathuranatha: 18.23
asabandhah samut-kantha namagane sada rucih: 18.7
aslisya va padaratam pinasthu mam: 18.22
asramapasada hyete kalvasrama-vidamvanah: 15.49
asrupulakaveva cit-tadravalingamityapi na : 17.68
asucir-vapyanacaro manasa-papa-macaran:13.91
asuddhah sudra-kalpa hi brahmanah: 14.63
asvamedham gavalambham sannyasam pala-: 15.28
anurhyeya atmayam va ete sinitah punyam ca :10.9
amhah samhara-dakhila sakrdudayadeva: 17.13
bahih sutram tyajed-vidvan yogam: 14.77
bahu-janma kare yadi sravana-kirtana: 17.104
bahu-vakya-virodhena sandeho jayate yada:13.84
bahya, abhyantara, ihara dui ta' sadhana: 18.10
bahunam janmanam-ante jnanavan mam: 3.43
balagra-sata bhagasya satadha kalpitasya ca:10.8
barhayite te nayane naranam:13.136
bhagavad-bhakti-hinasya jatih sastram japas-: 3.77
bhagavat uru-vikramanghri-sakha 3.17
bhagavata ye na mane, se yavana sama  2.34
bhagavata, tulasi gangaya, bhaktajane  2.18
bhagavata-bharata-sastra agama purana: 4.14
bhagavata-sastre se bhaktir tattva kahe 2.19
bhagavate acintya isvara-buddhi  y'ara  2.26
bhajanti ye yatha devan deva api tahaiva tan 3.53
bhaktavatara acaryo'dvaito yah sri sadasiva: 6.4
bhakti-misra-krta punye kona jivottama:7.85
bhakti-tattva prema kahe raye kari vakta: 4.26
bhakti-yoge bhakta paya yanhara darsana: 7.3
bhakti-yogena manasi samyak pranihite'male:10.18
bhaktirevainam nayati bhaktirevainam 13.8
bhaktistvayi sthiratara bhagavan yadi syad-:17.50
bhaktya sanataya bhaktya vibhraty utpulakam: 18.6
bharata bhumite haila manusya janma ya'ra: 17.115
bharah param pattkiritajustha-:13.135
bhasvan yathasma-sakalesu nijesu tejah:7.86
bhavad-vidha bhagavatas-tirthi-bhutah svayam:3.31
bhavisyam brahmavaivarttam markandeyam 2.40
bhayam dvitiya-bhinivesatah syad-:13.152
bhejur mukunda-padavim srutibhir-vimrgyam 3.69
bhukti mukti vanje yei kanha dunhara gati:12.53
bhrtakadhyapako yas ca bhrtakadhyapitas-tatha: 14.88
bhrtyasya-bhrtya iti mam smara lokanatha 3.36
bhumir-apo'nalo vayuh kham mano-buddhir eva: 8.9
bhutani bhagavaty-atmany-esu bhagavatottamah 3.9
bile bator-ukrama-vikraman ye na snvatah:13.134
brahma devanam prathamah sa-svabhuva  1.63
brahma tan'ra angakanti nirvisesa-prakase: 7.10
brahma, visnu, sivatan'ra "gunavatara":7.83
brahma, sivaajnakari bhakta-avatara:7.96
brahma-bhutah prasannatma na socati na : 13.1
brahma-tattvam na janati brahma-sutrena: 14.78
brahmacaryam tapah saucam santoso bhuta:  15.11
brahmavan-nirvikaram hi yatha visnus tathaiva :13.88
brahmana-ksatriya-visam sudranan ca parantapa: 14.12
brahmananam sahasrebhyah satrayaji visisate 3.41
brahmananam sahasrebhyah satrayaji visisyate: 14.105
brahmanah ksatriya vaisyah sudrah papa: 14.23
brahmano hi pratistaham amrtas avyayasya ca: 7.8
brahmanyataprasadas ca satyan ca ksatra- 14.9
brahmanda bhramite kona bhagyava jiva 1.10
brahmam padmam vaisnavansca saivam laingam: 2.40
brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabdyate: 7.1
caitanya krsna-avatara prakata pramana: 4.14
caitanya lilamrta pura, krsna lila sukarpura, 1.12
caitanya na manile taiche daitya ta're jani: 4.35
caitanya nityanande nahi ei' saba vicara: 4.37
caitanya-simhera nabadipe avatara: 4.30
caitanyavatare bahe premarta-vanya: 4.38
caitanyera adi-bhakta nityananda-raya: 5.13
caksur unmilitam  yena 1.37
cari varnasrami yadi krsna nahi bhaje: 14.18a
carijanera punah prthak tin tin murti:7.65
cariveda-upanisade yata kicchu haya  2.9
catur-varnyam maya srstham guna-karma: 14.16
caudda-bhuvanera guru caitanya gosani: 4.17
ceto darpana-marjanam bhava-maha-davagni: 17.49
channah kalau yad-abhavas tri-yugo 'tha sa tvam: 4.7
cic-chakti, mayasakti, jiva-sakti-nama: 8.4
daiva hy esa gunamayi mama maya duratyaya:13.142
daivam na tat syan na patis ca sa syat  1.43
daivena nah phalati divya-kisora-murtih: 17.50
damanam dandam yasya van-manah-kayanam: 15.30
dante nidhaya trnakam padayor-nipatya13.148
dasye khalu nimajjanti sarva eva hi bhaktayah:13.57
dasame dasamam laksyam-asritasraya-vigraham:7.32
danda-bhanga-lilaei parama gambhira: 15.55b
dehadhindrayavak ceto-dharma-kamartha:13.56
dehendriya prana-mano-dhiyam yo 3.12
devakosopajivi yah sa devalaka ucyate: 14.90
devarsi-bhutapta-nrnam pitrnam na kinkaro:13.68
devata-pratimam drsthva yatim caiva: 15.41
dhana-sisyadibhir-dvarair ya bhaktir: 17.110
dharma svanusthitah pumsam visvaksena:12.19
dharma-mulam hi bhagavan:17.1
dharma-vrata-tyagahutadi-sarva-subha-kriya-:17.72
dharmartha-kama-gatayah samaya-pratiksah:17.50
dharmasya hyapavargasya nartho'rthayopa:12.20
dharmah-projhita-kaitavo 'tra paramo:2.1
dhautatma purusah krsna-pada-mulam na:13.43
dhig janma nastrivrd-vidyam dhig bratam: 14.7
dhyanavasthita-tad-gatena manasa pasyanti:7.39
dhyayan krte jagan yajnais-tretayam dvapare:13.31
dhyayan krte yajan yajnais-tretayam dvapare: 17.11
divyam jnanam yato dadyat kuryat papasya 14.64
dugdha yena amlayoge dadhi-rupa dhare:7.89
dui bhagavata dvara diya bhaktirasa  2.23
dui bhai eka tanusamana-prakasa: 5.15
dui sthane bhagavata nama suni matra  2.21
durapa hyalpatapasah seva vaikuntha-vartmasu:13.155
durdaivam idrsam ihajani nanuragah: 17.44
durlabhah sad-gurur devi  1.48
durvara indriya kare visya-grahana:13.114
dusta mana! tumi kisera vaisnava? 3.24
duhsanga kahiye "kaitava" atmavancana:13.97
dva suparna sayuja sakhaya samanam vrksam:10.28
dva suparna yayuja sakhaya samanam vrksam :9.13
dvaite bhadrabhadra jnana saba manodharma:13.127
dvau bhuta-sargau loke'sminn daiva asura eva ca: 14.1
dvedha hi bhagavata-sampradaya-pravrttih.3.2
dvibhujah sarvada so'tra na kadacit caturbhujah:7.43
dvitiyam prapyanupurvaj-janmopanayanam : 15.5
dvividha "vibhava"alambana, uddipana:9.19
drstha sarvam samalokya jnanam samprapya: 2.47
dipa haite yaiche bahu dipera jalana:7.69
diparcireva hi dasantaramabhyupetya:7.95
ei bara karuna kara, vaisnava gosani 3.40
ei cari haite cabisa-murti-parakasa:7.63
ei mata caitanya-krsna purna bhagavan: 4.29
ei mata capalya karena saba sane: 4.36
ei rupa nama, karma-jnana-kanda-gata: 17.46
ei sakala raksasa "brahmana" nama matra: 14.29
eitaih karma-phalair-devi nyuna-jati: 14.67
eka "mahaprabhu," ara "prabhu"duijana: 6.9
eka bhagavata haya bhagavata-sastra  2.22
eka-krsna-nama kare sarva-papanasa: 17.105
ekam eva sac-cid-ananda-rasadi-rupam tattvam: 17.6
ekam eva tat parama-tattvam:11.7
ekasmad-isvaran-nityac-cetana-tadrsa mithah:10.21
ekavasadvidvasatha sikhi yajnopavitavan: 15.39
ekamsena sthito jagat:7.15
eko basi sarvabhutastaratma: 11.1
esva-santesu mudhesu shanditatma-sva-sadhusu:13.116
etadsri tava krpa bhagavan mamapi: 17.44
etan me samsayam deva vada bhutapate'nagha: 14.39
etan-nirvidyamananam-icchatam-akutobhayam: 17.42
etavad eva jijnasyam tattva-jijnasun-atmanah: 18.16
etavaj-janma-saphalyam dehinam iha dehisu: 17.111
etavan eva loke 'smin pumsam dharmah:17.3
etavan samkhya-yogabhyam sva-dharma:13.38
etavatalamabha nirharanaa pumsam: 17.25
etam sa asthaya paratma-nistha-:13.45
ete camsakalah pumsah krsnastu bhagavan svayam:7.25
evam ekam samkhyayogam vedaranakameva ca  2.45
evan ca satyadikam yadi: 14.37
evam bahudakadi-dharman uktva  15.3
evam brhad-vratadharo brahmano'gniriva jvalan: 15.10
evam gurupasanayaika-bhaktya  1.59
evam grhasayaksipta-hrdayo mudhirayam: 15.18
evam manah karma-vasah prayunkte:13.64
evam vipratvamagamadvitahavyo naradhipah: 14.50
evam vratah svapriya-nama-kirtya jatanurago: 15.57
evam vrtto gurukule vasedbhaga-vivarjitah: 15.9
esam vamsakramadeva devarcavrttito bhavet: 14.91
eso'nuratma cetasa veditavya:10.10
garbhadhan adibhir yuktas tatho panayanena ca: 14.83
gatasvarthamimam deham virakto mukta-: 15.26
gauranga nagara hena staqva nahi bale: 4.36
gaurangera du'ti pada, ya'ra dhana sampada,3.76
gayatrir arthe ei grantha-arambhana  2.8
ghrtacyam tasya putrastu rururnamodapadyata: 14.56
gopibhartuh pada-kamalayor-dasa-dasanudasah: 15.58
govindam adi purusam tam aham bhajami: 18.15
govindam adi purusam tam aham bhajami:7.90
govindam adi purusam tam aham bhajami:8.15
govindam adi purusam tamaham bhajami:7.95
govindam adi-purusam tam aham bhajami: 18.14
govindam adi-purusam tam aham bhajami:7.7
govindam adi-purusam tam aham bhajami:7.80
guravo bahavah santih  1.48
guror apy avaliptasya  1.49
guroravajna sruti-sastra-nindanam: 17.71
guru-krsna-prasade paya bhakti-lata-bija 1.10
guru-krsna-rupa hana sastrera pramane  1.31
guru-parampara-prapta  1.62
gurur na sa syat sva-jano na sa syat  1.43
gurus nara-matir yssya va naraki sah  1.56
gunadvalokavat:10.12
gunavatara, ara manvantaravatara:7.67
grhasthasya kriya-tyago vrata-tyago vatorapi: 15.48
grhasramojaghanato brahmacaryam hrdo mama: 15.2
grhita-visnudiksako visnu-pujaparo narah 3.1
grhitvap-indriyair-arthan yo na dvesthi na hrsyati 3.11
gita-nrtyani kurvita dvija-devadi tisthaye: 17.108
hanti nindati vai dvesthi vaisnavan-nabhi-: 17.82
hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare: 17.31
hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare: 17.38
hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare: 17.40
hare krsnety-uccyaih sphuirta-rasano:17.29
hare krneti mantra-pratika-grahanam:17.30
hare rama hare rama rama rama hare hare: 17.31
hare rama hare rama rama rama hare hare: 17.38
hare-krsnetucchaih sphurita-rasano namaganana-:4.28
harer nama harer nama harer nama eva kevalam:13.36
hari-dasa kahena,yaicche suryera udaya: 17.64
haridasa-dvara nama-mahatmya-prakasa: 4.26
haripade mano yesam tebhyo nityam namo: 14.100
harir arhi nirgunah saksat purusah prakrtah parah:7.93
harir eva sadaradhyah sarva-devesvaresvarah:13.104
harir eva sadaradhyah sarvadevesvaresvarah:7.47
harir hi nirgunah saksat purusah prakrteh parah: 17.88
harih purata-sundara-dyuti-kadamba-sandipitah: 4.31
harimstvakam tattvam viddhi-siva-suresa-: 7.36
hasya, adbhuta, vira, karuna, raudra, vibhatsa,:9.4
he visno te tava nama cita cit-svarupam: 17.7
hena bhagavata kona duskrti padiya  2.19
hena krsna nama yadi laya bahuvara: 17.106
hena vaisnavera ninda kare yai jana: 17.78
hiranmayena patrena satyasyapihitam mukham: 7.5
hiranyagarbhera antaryamigarbhodakasayi:7.83
himsanrta-priya lubdhah sarva-karmopajivinah: 14.42
hladinya samvidaslisthah sac-cid-ananda isvarah:10.36
hladini sandhini samvit tvayeka sarva samsthitau: 8.17
hrdaye dharaye ye caitanya nityananda: 4.25
idam hi pumsas-tapasah srutasya va:13.32
idam jnanam upasritya mama sadharmyam agatah:10.23
ihara madhye mali-pache kona sakhagana: 6.12
itham nr-tiryag-rsi-deva-jhasavataraair: 4.7
itham parimrsan-mukto gahesvatithivadvasan: 15.15
itham satam brahma-sukhanu-bhutya, dasyam:9.10
iti jata-sunirvedah ksana-sangena sadhusu: 17.53
iti pumsarpita visnau bhaktis cen nava-laksana:13.17
istham dattam tapo japtam vrttam yac-catmanah :13.75
iva nistarila krsna-bhakti kari' dana: 6.7
isvara parama krsna, svayam bhagavan:7.27
isvarah paramah krsnah saccidananda-vigrahah:7.26
isvarah sarva-bhutanam hrd-dese'rjuna tisthati:7.14
isvare tadadhinesu balisesu dvisatsu ca 3.7
isvarera krpalesa haya ta' yahare:12.38
isvarera sakti haya trividha prakara: 8.21
isvarera sri vigraha sac-cid-anandakara:7.110
isvaro'ham aham bhogi siddho'ham balavan:14.4
isthe svarasiki ragah paramavisthata tavet:13.13
istheha davata yajnaih svarlokam yati yajnikah:12.14
isvarera tattva yena bujhane na yaya  2.19
jagai madhai haite muni se papistha: 5.11
jagat mataya nitai premera malasate: 5.9
jagrhe paurusam rupam bhagavan mahadadibhih:7.78
janana-maranadi-samsaranala 1.6
janasya krsnad-vimukhasya daivadadharmasilasya:3.52
janati tattvam bhagavan-mahimno na caya eko:7.105
janma karma ca me divyam evam yo vetti :7.98
janma sarthaka kari' kara para-upakara: 17.115
janmadyasya yato'nvayaditaratas carthesvabhijnah 7.23
janmaisvarya-sruta-sribhir edhamana madah17.43
japato harinamani sthane sata-gunadhikah: 17.27
jata-karmadibhir-yastu samkaraih samskrtah: 14.95,96
jata-sraddha mat-kathasu-nirvinnah sarva:13.77
jate namaparadhe tu pramade tu kathancana: 17.74
jatiratra mahasarpa manusyatve mahamate: 14.30
jaya jaya nityananda, nityananda-rama: 5.10
jayati jayati namananda-rupam murare-:17.20
jadakrtira paricaye nama yata: 17.45
jihvaikato'cyuta vikarsti mavi-trpta:13.122
jihvara lalase yei iti-uti dhaya:13.124
jnana-nistho virakto va mad bhakto va: 3.19
jnana-sannyasinah kecid-veda-sannyasino'pare: 15.25
jnana-svarupans ca hareradhinam sarira-yoga:10.35
jnanamanti tulatanca tulayam prema naiva: 17.14
jnanam paramatattvams ca janma-mrtyu: 2.46
jnanam vijnanam-astikyam brahma-karma: 14.13
jnane prayasam udapasya namanta eva:12.28
jnatva devam sarva-pasapahanih:10.32
jiva nitya krsna-dasa, taha bhuli' gela  1.7
jiva-tattva haya, nahe krsnera svarupa:7.88
jivan-mukta api punarvandhanam yanti: 12.32
jivan-muktah prapadyante kvacit samsara:12.33
jivanchavo bhagavatamghri-renun na jatu: 13.137
jive saksat nahi, tate guru caittya-rupe: 1.34
jivera  nistara lagi' sutra kaila vyasa:  2.14
jivera "svarupa" haya krsnera "nityadasa":10.14
kabhu na vadhibe tomaya visaya-taranga: 17.114
kaivalayam narakayate tridasapur-akasa-puspayate 3.74
kalau yuge bhavisanti brahmanah sudra: 14.27
kalau yuge maha-mantrah sammato jivatarane: 17.32
kalah karlirbalina indriya-vairivargah:13.138
kaler dosa-nidhe rajan asti hy eko mahan gunah:17.9
kali-kale nama-rupe krsna avatara: 17.12
kali-kale nama-rupe krsna-avatara:13.37
kalo'sti dane yajne ca snane kalo'sti saj-jape: 17.23
kamadinam kati na katidha palita-durnidesas-:13.61
kamasya nendriya-pritir-labho jiveta yavata:12.21
kanta phute yei mukhe, sei mukhe yaya: 17.86
karma-sannyasi-nas-tvanye trividhah parikititah: 15.25
karmabhir-grhamedhiyair-istha mameva: 15.16
karmakarma vikarmeti vedavado na laukikah:12.9
karmana manasa vacatad eva matiman bhajet: 17.112
karmibhyas cadhiko yogi tasma yogi bhavarjuna
karmibhyah parito hareh priyataya vyaktim yayur:3.72
karpanya-doso-pahata-svabhavah:13.141
karnau pidhaya niriyat yad-kalpa ise: 17.83
kathanciddhanaikakamanaya yadi karmi vakta   2.37
katumlalavanatyusna-tiksna-ruksavidahinah:13.118
kasyah kuso grtsamada iti grtsamadadabhut: 14.59
kamsarirapi samsara-vasana baddha-srnkhalam:9.23
kecit svadehantar-hrdayavakase pradesa-matram7.19
kevala "svarupa-jnana" haya santa-rase:9.9
khanda khanda hai' deha yaya yadi prana: 17.59
kiba varni, kiba srami, kiba varnasrama hina  1.20
kiba vipra, kiba nyasi, sudra kene naya  1.19
kimva, donha na manina hao ta' pasanda: 5.16
kintu prabhor yah priya  eva tasya  1.41
kim janmabhi-stribhirrveha saukra-savitra: 17.96
kim vidyaya parama-yoga-pathais ca kintai-:13.53
kleso'dhikataras-tesam-avyaktasakta-cetasam:12.27
kriyasaktan dig dig vikatatapaso dhik ca yamena 3.78
kukkurasya mukhad bhrastham tad annam patate:13.90
kulluka-bhatta-tikayo brahmanah kriya-rahita: 14.85
kutah punar-grnato nama tasya mahat-tamaikanta:8.1
kusthavyadhisamayuktah putradara-vivarjitah:13.89
kutumbesu na sajjeta na pramadyet kutumbyapi: 15.13
kvacin-nivarttateo'bhadrat kvacic-carati tat: 17.99
kvacit kadacidapi jivanaya nijavrttyartham 17.109
kvaham rajah prabhava isa! tamo'dhike'smin 3.64
ksantiravyartha kalatvam viraktirsmana sunyata: 18.7
ksatriyatvavagatesca uttaratra: 14. 48
ksiram yatha dadhi-vikara-visesa-yogat:7.90
krpa-sindhuh su-sampurnah 1.15
krpambudhhir yah para-duhkha-dukhi   1.21
krte yad dhyayato visnum tretayam yajato: 17.10
krte yad-dhyayato visnum tretayam yajato :13.29
krsi-goraksya-vanjyam vaisya-karma-svab 14.15
krsna bhuli' sei jiva anadi-bahir-mukha 1.8
krsna bhuli' yei jivaanadi-bhahir-mukha:10.31
krsna haite catur-mukha, haya krsna:1.66
krsna nahi mane ta'te daitya kari' mani: 4.35
krsna prema, krsna-bhakte maitri-acarana 3.8
krsna yadi krpa karena kona bhagyavane  1.36
krsna saucaparibhrasthaste dvijah sudratam gatah
krsna, guru-dvaya, bhakta, avatara, prakasa  1.30
krsna, gurudvaya, bhakta, avatara prakasa: 4.15
krsna-bahir-mukha haiya bhoga vancha kare  1.9
krsna-bhakti-rasa-svarupa sri bhagavata  2.2
krsna-bhakti-sudhapanad-deha-daihika: 13.145
krsna-mantra haite habe samsara-mocana: 17.16
krsna-nama dhare kata bala: 17.60
krsna-nama haite pabe krsnera carana: 17.16
krsna-nama kare aparadhera vicara: 17.102
krsna-nama nirantara yanhara vadane 3.22
krsna-nama," "krsna-svarupa"dui ta' "samana":17.107
krsna-varnam tvisa-'krsnam sangopangastra: 4.3
krsnatulya bhagavatavibhu, sarvasraya  2.17
krsnaya krsna-caitanya-namne gaura-tvise namah: 4.19
krsnayarpita-dehasya nirmamasya-pahankrteh:13.66
krsnaei dui varna sada yan'ra mukhe: 4.4
krsnaeka sarvasraya, krsnasarvadhama:7.33
krsnas ca krsna-bhaktas ca buddhairalambana: 9.20
krsne-svadhamopagate. dharma-jnanadibhih saha : 2.4
krsnera "tatastha sakti" bhedabheda-prakasa:10.14
krsnera anasta-sakti, ta'te tina pradhana:8.4
krsnera ei cari prabhava-vilasa:7.62
krsnera svarupa-vicara, suno, sanatana:7.44
krsnera ucchistha haya mahaprasada nama:13.86
krsnera sarire sarva-visvera visrama: 7.33
krsno'nyo yadu-sambhuto yah purnah so'styatah:7.42
kita janma hau yatha tuwa dasa 3.35
labdha-sudurlabham idam bahu sambhavante:12.2
laukiki vaidiki vapi yakriyakriyate mune:13.82
loka-dharma, veda-dharma, deha-dharma-karma:13.14
loke vyavayamisa-madya-sevanityastu jantor: 15.12
mac-citta mad-gata-prana bodhayantah: 12.54
mad-arthesvanga-cestha ca vacasa mad:13.60
madhura rase krsna-nistha, seva atisaya:9.17
madhura-madhuram-etan-mangalam : 17.41
maha-kula-prasuto 'pi  1.46
mahacintya bhagavata sarvasastre gaya  2.25
mahad-vicalanam nrnam grnam dinacetasam 3.50
mahan-prabhur vai purusah sattvasyesu: 4.1
mahanta-svabhava ei tarite pamara 3.51
mahat-sevam dvaram-ahur-vimuktes 3.27
mahavisnur-jagatkarta mayaya yah srjatyadah: 6.1
mahavisnura amsaadvaita gunadhama: 6.5
mahisi-vivahe haila bahuvidha murti:7.52
maj janmanah phalamidam madhu-kaitabhare 3.36
mallanam-asa-nirnram naravarah strinam smaro: 9.1
mamaham iti dehadau hitva mithyartha- 17.52
mamaivamso jivaloke jivabhutah sanatanah:10.2
mantratas-tatratas-chidram desa-kalar: 17.51
manusyanam sahasresu kascid yatati siddhaye 3.44
manye dhanabhi-jana-rupa-tapah srutaujas-: 17.98
markendeyo'mbarisas ca vasurvyaso vibhisnah 3.63
mata-pita yuvatayas tanaya vibhutih 3.61
matir na krsne paratah svato vamitho'bhipadyeta:13.92
matra svasra duhita va na viviktasano bhavet:13.112
matura-grehadhi-jananam dvitiyam: 14.72
mauna-vrata-sruta-tapo'dhyayanam svadharma-:13.130
mauna-vrata-sruta-tapo'dhyayanam svadharma  2.35
maya tatam idam sarvam jagad avyakta-murtina:11.5
maya-mugdha jivere nahi krsna-smrti-jnana  2.24
mayabhartajanda-sanghasrayangah: 5.4
mayadhyaksena prakrtih suyate sacaracaram: 8.13
mayadhyaksena prakrtih suyate sacaracaram:7.16
mayadhisa, "mayavasa"isvare jive bheda:10.17
mayasange vikare rudra bhinnabhinna rupa:7.88
mayatite vyapi-vaikuntha-loke: 53
mayavadi karma-nistha kutarkikagana: 4.23
mora arca-murti mata, tumi se dharani: 4.40
mui, mora bhakta, ara grantha-bhagavate  2.32
mukha-bahur-upadebhyah purusasyasamaih saha: 14.17
mukta api lilaya vigraham krtva bhagavantam: 10.38
muktanam api siddhanam narayana-parayanah 3.45
muktih svayam mukulitanjali sevate'sman: 17.50
mukunda-presthatve smara paramajasram nanu: 18.24
munayo vatavasanah sramana urdhvamanthinah:9.6
mukam karoti vacalam 1.11
na ca mat sthani bhutani pasa me yogam aisvaram:11.6
na ca sankarsano na srir-naivatmaca yatha bhavan 3.67
na caitadvidmo brahmanah smo: 14.32
na desa-niyamas tasmin na kala-niyamas-tatha: 17.24
na desa-niyamo rajan na kalaniyamas tatha: 17.22
na dhanam na janam na sundarim:13.158
na dharmam nadharamam sruti-gana: 1.40
na dharmam nadharmam sruti-gana: 18.24
na hyasmayani tirthani na deva-mrcchilamayah 3.38
na jayate mriyate va kadacin-:10.3
na kama-karma-bijanam yasya cetasi sambhavah 3.13
na karma-bandhanam janma vaisnavanams ca: 3.54
na martya buddhyasuyeta  1.28
na martya-buddhya-suyeta sarva-devamayo guruh: 15.6
na mayy-ekanta-bhaktanam guna-dosodbhava: 3.42
na me 'bhaktas caturvedi mad-bhaktah svapacah: 3.59
na me'bhaktas caturvedi mad-bhaktah: 14.102
na prema-gandho'sti darapi me harau:13.149
na sahayati mam yogo na samkhyam dharma :12.48
na tad-bhaktesu canyesu sa bhaktah prakrtah: 3.6
na tasya karyam karanans ca vidyate:8.2
na tasya karyam karanansca vidyate:7.20
na tatha me priyatama atmayonir na sankarah 3.67
na tatha me priyatamo brahma rudras ca parthiva 3.70
na tatra suryo bhati candra-tarakam: 7.4
na te viduh svartha-gatim hi visnum durasaya ye:13.93
na tu prahladasya grhe param brahma vasati, 3.65
na vai vaco na caksumsi na srotani na manamsityacaksate:10.25
na viseso'sti varnanam sarvam brahmam: 14.22
na yasya janma-karmabhyam na varnasrama: 3.14
na yasya svah para iti vittesv-atmani va bhida 3.15
na yat karma dharmaya na viragaya kalpate:12.18
na sisyan-anuvadhnita granthan naivab: 2.36
na sisyananubadhnita granthan naivabhyased: 13.101
na sudra bhavagad-bhakaste tu bhagavata matah: 14.76
nabhagadisthaputro dvau vaisyau:  14.49
nacared yastu vedoktam svayamajno 'jitendriyah:12.11
naham vande tava caranayor-dvandvam:13.55
naham vipro na ca narapatir napi vaisyo 15.58
nainam chindanti sastrani nainam dahati: 10.4
naiskarmyam-apy-acyuta-bhava-varjitam:12.17
naitat samacarej-jatu manasapi hyanisvarah: 18.19
naivarhaty abhidhatam vai tvam akincana: 17.43
naivedyam jagadisasya annapanadikans ca yat:13.87
naivopayanty apacitim kavayas tavesa  1.35
naisam matis-tavad-urukramanghrim:13.156
nama cintamanih krsnas caitanya-rasa-vigraha 17.5
nama vina kali-kale nahi ara dharma: 17.12
nama," "vigraha," "svarupa"tina eka-rupa: 17.107
nama," "vigraha," "svarupa"tina eka-rupa:7.111
nama-lila-gunadinam-uccair-bhasa tu kirtanam:13.26
nama-sankirtana-prayam visuddham bhaktimacara
namaikam yasya vaci smarana-pathagabham: 17.65
namaksara" bahiraya bate nama kabhu naya: 17.55
namanyanantasya hatatrapah pathan: 17.26
namaparadha-yuktani namanyeva hares-: 17.75
namaskaram na kuryacced-upavasena suddhyati
namah praman-mulaya kavaye sastrayonaye: 17.92
namera ye mukhya-phala krsna-prema-dhana: 17.46
namnamakari bahudha nija-sarva-saktis: 17.44
namno balad yasya hi papa-buddhir: 17.71
namo maha-vadanyaya krsna-prema-pradaya te: 4.19
nanuvrajati yo mohadavrajantam jagadisvaram:12.34
narayanas tvam na hi sarva-dehinam:7.35
narayanongam nara-bhu-jalayanat-:7.35
nayam atma pravacanena labhyo 1.5
nayam-atma-pravacanena labhyo na medhaya:12.36
nayana bhariya dekcho dasera prabhava 3.34
nayanam galad asru-dharaya vadanam gadgada: 18.2
nascarsametad yada satsu sarvada 17.76
nigama-kalpataror galitam phalam 2.3
nijamsa-kalaya krsna tamo-guna angikari':7.87
nijendriyamanah-kayacestharupahna viddhitam:13.27
nikhila-sruit-mauli-ratna-mala-:17.4
nindaka pasandi yata paduya adhama: 4.23
nindam kurvanti ye mudha vaisnavanam  17.81
nirantara kahe, siva"muni krsna-dasa":7.30
nirveda-harsaditetrisa "vycari":9.25
nirvinnanam jnanayogo nyasimamiha karmasu:12.4
niskama haiyakare ye krsna-bhajana:12.45
niskincanasya bhagavan-bhajanon-mukhasya:13.98
nitai-pada-kamala, koti candra su-sitala  1.61
nitya-baddha"krsna-haite nitya-bahirmukha:10.13
nityamukta,srinitya krsna-carane unmukha:10.13
nityananda-avadhuta sabate agala: 5.14
nityo nityanam cetanas-cetananam:10.20
nivrtta-tarsair-upagiyamanad-bhavausadac:13.21
no diksam na ca sat-kriyam na ca purascaryam: 17.15
noddhavo'nvapi mannyuno yad guno-narditah: 3.68
nr-deham adyam sulabham sudurlabham  1.55
nrsimho vamano ramo ramo ramah krsno:7.70
nica jati nahe krsna-bhajane ayogya 3.60
om amrtarupa ca:13.9
om asya jananto nama cid-viviktan mahante : 17.7a
om tad visno paramam padam sada pasanti suraya:7.21
om yal labdha puman siddho :13.10
om yat prapya na kincit vanchati na socati :13.11
padasevayam padasabdo bhakyaiva nirdisthah.13.44
padau yadiyau prathamadvitiyau trtiyaturyau:2.20
palanatha svamsa visnu-rupe avatara:7.94
pancaratrasya krtsnasya vakta tu bhagavan:2.49
parama-isvara-krsna sarva-sastre kaya:7.33
paramartha-gurvasrayo:  1.53
paramatma yinho, tinto krsnera eka amsa:7.18
parasparanukathanam pavanam bhagavad yasah: 18.5
parasya saktir-vividhaiva sruyate:7.20
parasya saktir-vividhaive-sruyate:8.2
paratma tasyamso jagadanugato visvajanakah:7.36
param bhavam-ajananto mama bhuta-7.112
param srimat-padambhoja-sada-sangaty-apeksaya:13.35
paricarya-yaso-lipsuh sisyad gurur na hi  1.47
paricaryatmakam karma sudrasyapi svabhavajam: 14.15
paroksavado vedo 'yam balanamanusasanam:12.10
partitranaya sadhunam vinasaya ca duskrtam:7.73
parsada-tanu-nama-karmarabdam nityatvam::10.39
patrapatra-vicara nahi, nahi sthanasthana: 4.22
patram puspam phalam toyam yo me bhaktya :13.50
pasu-paksi-kita-adi balite na pare: 17.28
pandityante isvara-tattva-jnana kabhu nahe:7.107
pibanti ye bhagavata atmanahsatam kathamrtam:13.23
pibata bhagavatam rasamalayam  2.3
piteva putram karuno nodvejayati yo janam:13.105
pisaci paile yena mati-chhanna haya  1.9
plava hyete adrdha yajnarupa:12.22
prabhava, vaibhava-rupe dvividha prakase:7.51
prabhava-vilasavasudeva,sankarsana:7.58
prabhu bale,vaisnava nindaye yei jana: 17.80
prabhu kahe, vaisnava deha prakrta kabhu naya:13.147
prabhu kahe, yanra mukhe suni eka bara 3.21
prabhu kahe,"sadhu" ei bhiksuka-vacana: 15.37
prabhu kahe,sadhu ei bhiksuka-vacana:13.46
pracara karena keha, na karena acara: 17.113
prakasasya ca vagindro babhuva jayatam barah: 14.55
prakrtim svamadhisthaya sambhavamy:7.101
prakrtim svamavasthabhya visrjami punah punah: 8.12
pramanera madhye sruti-pramana pradhana:19.5
prapancikataya buddhya hari-sambandhi:13.106
prathame ta' ekamata acaryera gana: 6.11
pratyaksancanumananca sastranca vividhagamam: 19.2
pratyakse'ntarbhaved yasmad-aitihyam tena: 19.3
prayasah pundarikaksa yunjanto yogino manah:12.42
prayascittani cinani narayana-paranmukham: 17.94
prayen veda tad idam na mahajano'yam: 17.93
pranaikadhina-vrttitvad vagadeh pranatah yatha:10.24
prannam upakaraya yadeveha paratra ca: 17.112
prema-maitri-krpopeksa yah karoti sa madhyamah 3.7
prema-pracarana ara pasandadalana: 5.8
premadi sthayibhava samagri milane:9.18
premamaya bhagavatakrsnera sri anga  2.19
premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena: 18.14
proktena bhakti-yogena bhajato mahasakrn13.79
pukkasah svapco vapi ye canye mleccha-jatayah: 14.101
punas ca yacamanaya jata-rupamadat prabhuh:13.108
punah krsna caturvyuha laina purva-rupe:7.64
purovamsam prarvaksyami jato'si bharata: 14.58
purusavatara eka, lilavatara ara:7.67
putradaraptavandunam sangamah: 15.14
putro grtsamadasyapi sucetaabhavad-dvijah: 14.52
purve yaiche kaila sarva-visera srjana: 6.6
purve yena jarasandha adi rajagana: 4.35
purnananda citsvarupa jagannatha-raya:7.113
purnasadaisvarya caitanya svayam bhagavan:7.113
pusann akarye yama surya prajapatya-vyuha-rasmin: 7.6
radhapurna-sakti, krsnapurna-saktiman: 8.22
rahuganaitat tapasa na yati na cejyaya : 13.154
rajas tamas ca sattvena sattvancopasamena ca: 17.89
rajobhih samasamkhyatah parthivair-iha jantavah 3.45
raktavastra "vaisnavera" parite na yuyaya: 15.56
raksasam kalimasritya jayante brahmayonisu: 14.28
ramya kacid-upasana vraja-vadhu-vargena ya  4.41
rasenot-krsyate krsna-rupamesa rasasthitih: 9.2
raso vai sah. rasam hyevayam labdhanandi bhavati.:9.2
ratrams ca jnanavacanam jnanam pancavidham :2.44
rg-yajuh-samatharvansca bharatam pancaratrakam 2.43
rte'rtham yat pratiyeta na pratiyeta catmani: 8.14
rte'rtham yat pratiyeta na pratiyeta catmani:11.2
sa brahma-vidyam sarva-vidya-pratistham  1.63
sa brahmacari virprarsih sriman grtsamado'bhavam
sa brahmakah rudrasca sendra seva maharsibhih:10.15
sa caitanyah kim me punarapi drsoryasyati : 17.29
sa hovaca yajnavalkyah. brahmacaryam: 15.1        
sa paranuraktirisvare:13.5
sa vai pumsam paro dharmo yato bhakti: 15.45
sa visvakrd visvavidatma-yonih,jnah kalakalo: 8.8
sabe purusartha 'bhakti'  bhagavate haya  2.16
sac-cit-anandamaya krsnera svarupa: 8.18
sacchratriyakule jato akriyo naiva pujitah: 14.60
sada hrdaya-kandare sphuratu vah sacinandanah: 4.31
sadati san-nikrsthatvat mamatadhikato hareh 3.66
sadhana-bhakti haite haya  "rati-"r udaya: 18.13
sadhavo hrdayam mahyam sadhunam hrdayas: 3.30
sadhu-sastra-krpaya yadi krsnonmukha haya:10.33
sadhubhir grasta hrdayo bhaktair-bhakta-jana: 3.2
sadhunam samacittanam sutaram mat-krtatmanam 3.37
sadhusanga-krpakimva krsnera krpaya:13.96
sahaje nirmala ei "brahmana"-hrdaya: 14.38
sahasra-patram kamalam gokulakhyam mahat:7.81
sahasra-sakhadhyayi ca 1.46
sakala janme pita-mata sabe paya  1.44
sakala vaisnava suna kari' ekamana: 4.15
saksad haritvena samasta sastrair  1.41
sakrd-uccaritam yena harir-ityaksar-advayam:13.30
sakrt pranami krsnasya matuh stanyam: 14.99
samane vrkse puruso nimagnohyanisya socati 10.29
samarpayitum-unnatojjvala-rasam sva-bhakti: 4.31
sampratan ca mato me'si brahmano natra: 14.40
sanatanam tam prabhum asrayami  1.21
sannasira dharma,nahe sannyasa karina: 15.50
sannyasa-krcchamah santo nistha-santi-parayanah: 4.8
sannyasi haiya niravadhi "narayana": 15.44
sannyasi panditaganera karite garvanasa: 4.26
sarabhutams ca sarvesam vedanam: 2.48
sarva sarvasva patyani janayanti sada narah: 14.31
sarva-bhaksyaratirnityam sarva-karmakaro 'sucih: 14.43
sarva-dharma partiyajya mamekam saranam vraja:13.69
sarva-vedanta saram hi  sri bhagavatam-isyate  2.15
sarva-vedanta-vit-kotya visnu-bhakto visisyate 3.41
sarva-vedanta-vit-kotya visnu-bhakto visisyate: 14.105
sarva-vedetihasanam  saram saram samuddhrtam  2.13
sarva-yajna haite krsna-nama sara: 4.20
sarvabhauma balen, "asrame bada tumi: 15.43
sarvabhauma-sange tomara "kalusu" kaila ksaya: 17.54
sarvabhutesu yah pasyed-bhagavad-bhavam: 3.9
sarvaisvarya-purna yanra golokanityadhama:7.44
sarvasya caham hrdi san-nivistho mattah smrtir: 7.24
sarvatma-snapanam param vijayate sri krsna: 17.49
sarvato manaso-sangam-adau sangansca sadhusu:13.70
sarvatratmesvarambiksam kaivalyamaniketatam:13.72
sarvam khalv idam brahma taj-jvalaniti sata upasita:9.5
sarvo'yam brahmano loke vrttena tu vidiyate: 14.69
sarvopadhi-vinirmuktam tat-paratvena nirmalam:13.7
satattvato'nyatha pratha vikara ityudiritah:11.10
satam ninda namnah parama-paradham vitanute: 17.69
satam prasangam mama virya-samvido:13.158
sattvikesu ca kalpesu mahatmyamadhikam hareh  2.42
satyam saucam daya maunam buddhih srir hrir:13.115
saukhyancasya madanubhavatah kidrsam veti :4.32
saundarye kama-kotih sakala-jana samahladane: 4.18
savitram prajapatyan ca brahmancatha brhat : 15.3
sayam pratarupaniya bhaiksyam tasmai nivedayet: 15.7
sankarsana karanatoyasayi: 5.2
sankarsana-matsyadikadui bheda tan 'ra:7.66
sanketyam parihasyam va stobham helanam: 17.61
sankirtana-pravartaka sri krsna caitanya: 4.20
samsarera para hai' bhaktira sagare: 5.12
samsarera para haiya bhaktira sagare  1.60
sat-karma nipuno vipro 1.17
sei krsna avatari vrajendra-kumara: 4.13
sei krsna avatirnacaitanya-isvara:7.30
sei radha-bhava laina caitanya-avatara: 4.33
sei saba guna haya vaisnava-laksana 3.25
sei se parama bandhu, sei pita-mata  1.44
sei vapu bhinnabhase kicchu bhinnakara:7.56
sei vapu, sei akrti prthak yadi bhase:7.53
sei vibbhinamsa jivadui ta' prakara:10.13
seva sadhaka-rupena siddha-rupena catra hi: 18.9
sevon-mukhe hi jihvadau svayam eva: 17.56
siddhanta-tas-tva-bhedo'pi sri krsna-svarupapayoh:9.21
siddhanta-tas-tva-bhedo'pi srisa-krsna-svarupayoh:7.34
smarantah smarayastas ca mitho'ghaugha-haram: 18.6
snehad va lobhato vapi  1.50
sthavara jangama dekhe, na dekhe ta'ra murti 3.10
stri-vrddha-balaka-yuva sakali dubaya: 4.21
sudurlabhah prasantatma kotisvapi mahamune 3.45
sukla, rakta, krsna, pitakrame cari varna: 4.6
surarse vihita sastre harimuddisa ya kriya:13.14
suvarna-varna hemango varangas-candanangadi: 4.8
sva-dharma-nisthah sata-janmabhih puman 3.33
sva-sukhanibhrta-cetatad-vyudas-tayabhavo-:12.39
svabhavika krsnera tina prakara sakti haya: 8.5
svadharme nidhanam sreyah paradharmo: 12.8
svadyo yenadbhuta-madhurima kidrso va madiyah:4.32
svarga, moksa krsna-bhakta "naraka" kari' mane:9.8
svarupa-sakti-rupe tan'ra haya avasthana:7.22
svayambhur naradah sambhuh kumarah kapilo: 3.62
svayasta-samyatisayastryadhisah svarajya:18.4
svayasta-samyatisayas-tryadhisah svarajya: 8.19
svayam bhagavan krsna, krsna sarvasraya:7.33
svayam bhagavan krsnasarva-avatamsa:7.33
svayam bhagavanera karma nahe bhara-harana:7.74
svayam brahmani niksaptan jatan eva hi: 14.66
svayam nihsreyasam vidvan na vaktyajnaya12.13
svayam rupah kada mahyam   1.38
svayam-bhagavan krsna, govinda "para" nama:7.44
svayam-rupa tad-ekatma-rupa, avesa nama:7.49
svayam-rupa," "svayam-prakasa,"dui rupe:7.50
svayam-rupera gopavesa, gopa abhimana:7.55
svayam-rupeeka "krsna" braje gopa-murti:7.50
svamsa-vibhinnamsa-rupe haina vistara:10.1
sve sve 'dhikare ya nisthasa gunah parikirtitah:12.7
syad-drdhayam ratih premna prodyan sneha:18.11
syat krsna-nama-caritadi-sitapyavidya-:17.58
srjami tan-niyukto'ham haro harati tad-vasah:7.97
srsthi-hetu yei murti prapance avatare:7.77
srsthi-sthiti-pralaya-sadhana-saktir-eka: 8.15
suryamsu kirana yena agni-jalaya: 8.5
sabda brahmani-nisnato  1.45
saci-sunum nandisvara-pati-statve guru-varam  1.40
saili darumayi lauhi lepya lekhya ca saikati:7.114
samo damas-tapah saucam ksantir-arjavam: 14.13
samo damas-tapah saucam santosah kantir: 14.8
samo man-nisthata-buddherdama indriyasam: 9.7
santa, dasya, sakhya, vatsalya, madhura-rasa naya:9.3
santera guna, dasera sevanasakhye dui haya:9.15
sarana laina kare krsne ama-sarpana:13.146
sastra padaiya sabe ei karma kare 2.33
sastroktaya prabalaya tat-tan-maryadayanvita:13.12
saucam papastitiksans ca maunam sadhyaam: 13.71
sauryam tejo dhrtir-daksyam yuddhe capy : 14.14
sankha-cakra-dyurddha pundra: 3.3
sikhi yajnopaviti syat tridandi sa-kamandaluh: 15.38
siksa guruke ta' jani krsnera svarupa  1.33
sivasya sri visnorya iha guna-namai sakalam: 17.70
sivamaya-sakti-sangi, tamo-gunavesa:7.91
sivah saktiyutah sasvat trilingo guna-samvrtah:7.92
sivah saktiyutah sasvat trilingo gunasamvrtah: 17.87
sna yonir napi samskaro na srutam na: 14.68
soka-maryadibhir-bhavair-akrantam yasya: 13.103
sraddhavan jana haya bhakti-adhikari: 3.20
sraddham bhagavate sastre'nindam anyatra  17.91
sraddham bhagavate satre'nindamanyatra capi hi:13.73
sramas tasya srama phalo 1.45
sravastasya sutascarsih sravasascabhavattamah: 14.54
sravanayapi bahubhir yo na labhyah 1.13
sravanam kirtanam dhyana-padasevanam: 13.58
sravanam kirtanam dhyanam harer-adbhuta:13.74
sravanam kirtanam visnoh smaranam 13.16
sreyan svadharmo vigunah paradharmat:12.8
sreyas ca preyas ca manusyameta-:12.1
sreyah kairava-candrika vitaranam vidya 17.49
sreyah-srtim bhaktim udasya te vibho:12.29
srotavyah kirtitavyas ca smarttavyo bhagavan 17.100
srutam-apy-aupanisadam dure hari-kathamrtat: 17.17
srutasya pumsam sucir-asramasya:13.33
srutih pratyaksamaitihyam anumanam 19.1
srutvapi nama-mahatmyam yah pritirahito'dhamah:17.73
sri balarama-gosani mula-sankarsana: 5.7
sri caitanya mahaprabhor-matam-idam tatradaro4.41
sri caitanya mano 'bhistam  1.38
sri caitanya prabhum vande balo'pi yad-anugrahat: 4.24
sri guru carana padma, kevala bhakati sadma, 1.39
sri krsna caitanya ara prabhu nityananda: 4.27
sri radhayah pranaya-mahima kidrso vanayaiva-:4.32
sri sutra-karena krto vibhedo:10.26
sri visnoh sravane pariksidabhavad:13.18
sri-krsna-brahma-devarsi-badarayana-sanjnakan  1.65
sridhara-svami-prasade bhagavata jani  2.31
sridharanugata kara bhagavata-vyakhyana  2.31
srimad-bhagavatam pramanam-amalam prema:4.41
srimad-bhagavatam puranam-amalam yad: 2.6
srimad-bhagavate mahamuni-krte kim: 2.1
suddha-bhaktah sri-guro sri sivasya ca: 1.42
suddha-sattva-visesatma prema suryamsu-: 18.1
suklo-raktas-tatha-pita idanim krsnatam gatah: 4.5
sunyayitam jagat sarvam govinda virahena me: 18.20
sutiya acchinu ksira-sagara-bhitare: 4.11
susruyamana acaryam sadopasita nicavat:15.8
sva-vid-varahosthrakharaih samtutah: 13.133
srnvatah saddhaya nityam grnatas ca:13.25
srnvatam svakathah krsnah punya-sravana:13.24
sudranam supakari ca yo harernama-vikriyi :  2.38
sudre caitad-bhavel-laksamam dvije tac ca na : 14.34
sulapani-sama yadi vaisnavere ninde: 17.79
ta vam vastunyusmasi gamadhyai yatra gavo:7.99
ta'ra madhye "sthavara," "jangama" dui bheda 3.46
ta'ra madhye sarva-srestha nama-sankirtana: 17.103
tac-ca nama-rupa-guna-lilamaya-sabdanam :13.22
tad brahma niskalam-anantam-asesa-bhutam:7.7
tad evam diksatah parastad eva tasya: 14.71
tad viddhi pranipatena  1.58
tad vijnanartham sa gurum evabhigacchet :  1.1
tad-asmasaram hrdayam vatedam yad: 17.67
tad-bhavadyah samajani saci-garbha-sindhau:4.32
tad-ekatma-rupe "vilasa," "svamsa,"dui bheda:7.57
taj-janma tani karmani tadayustan-mano vacah: 17.95
tam acaryam pracaksate: 1.22
tam eva dhiro vijnaya prajnam kurvita: 14.94
tan aham dvisatah kruran samsaresu naradhaman: 14.5
tan vai hya sad vrttibhir-iksbhirye parahrtantar: 3.48
tan're "nirvisesa" kahi, cicchakti na mani: 7.12
tan-mayi yabaved-bhaktih satra ragatmikodita
tanhara angera suddha-kirana-mandala: 7.11
tanra abhipryaya dasya tari mukhe kahe:10.27
tapadi-panca-samskai navejyakarma-karakah 3.5
tapastu tapaih prapatastu parvata-:17.2
tapasvibhyo'dhiko yogi jnanito'pi mato'dhikah:12.46
tapah pundram tatha nama mantro yagasca: 3.4
taravah kim na jivanti bhastrah kim sa: 13.132
tarkapratisthanat:7.104
tasmad gurum prapadyeta 1.14
tasmad-atmajnam hyarcared-bhutikamah:13.153
tasmat sarvatmana ragan harih sarvatra sarvada: 17.100
tasmat sarvatmana rajan harih sarvatra sarvada:13.19
tasmin gurau sa-sisye tu  1.50
tasya grtsamadah putro rupenendra ivaparah: 14.51
tasya va etasya purusasya dve eva sthane bhavata:10.16
tat-pada-padma-pravanaih kaya-manasa-bhastaih:13.52
tat-te'nukampam susamiksamano:13.54
tate krsna bhaje kare gurura sevana  1.10
tatha na te madhava tavakah kvacid:12.31
tato bhajeta mam pritah sraddhalu-drdha:13.78
tato duhsangam-utsrjya satsu sajjeta buddhiman:13.95
tatra jnana-viraga-bhakti-sahitam: 2.6
tatra paramahamsa nama samvartakaruni: 15.33
tatrarpita niyamitah smarane na kalah: 17.44
tattva yena isvarera jjalita jjalana:10.7
tav ubhau narakam ghoram  1.51
tava kathamrtam tapta-jivanam kavibhiriditam:13.20
tavad-bhayam dravina-deha-suhrn-nimittam:13.140
tavad-brahma-katha vimukti-padavi tavan: 3.80
tavaj-jitendriyo na syad-vijitanyendriyah puman:13.123
tavat karmani kuvirta na nirvidyate yavata:12.6
tavat sa maudate svarge yavat punyam samapyate:12.15
tam nirvyajam bhaja guna-nidhe pavanam: 17.62
te dhyana-yoganugata apasyan devatma-saktim:8.6
te tam bhukta svargalokam visalam:12.16
tenaiva hetu-bhutane vayam jata mahesvari:7.31
tesam satata-yuktanam bhajatam priti-purvakam:12.50
thakura-vaisnava-pada, avanira susampada,3.39
tika nrnam sarvesam eva dvijatvam "viprata": 14.65a
tina khanda kari' danda dilabhasaiya: 15.55a
tretayuga maha-bhaga pranan me hrdayat trayi: 14.20
tribhuvana-vibhava-hetave'py akuntha 3.16
tridanda-bhrd-yo hi prthak samacarecchanaih: 15.35
tridandam-eti-niksipya sarva-bhutesu manavah: 15.34
trivrt sotram savitram daiksamiti trigunitam : 14.73
tulasya-svakhadhatryadi-pujanam dhamanisthata:13.83
tulayama lavenapi na svargam na punarbhavam:13.151
tunde tandavini ratim vitanute tundavali-: 17.48
tvak-smasruromanakhakesa-pinaddhamantar: 15.19
tvam silarupacaritaih paraprakrsthaih:7.108
tyakta deham punar-janma naiti mameti so'rjuna:7.98
tyakta-vedastvanacarah sa vai sudra iti smrtah
trnad api sunicena taror iva sahisnuna: 17.57
tirthasramavanaranya-giri-parvata-sagarah: 15.40
uchalila premavanya caudike vedaya: 4.21
ullamgha-trividha-sima-samatisayi:7.109
upadeksyanti te jnanam  1.58
upaniya tu yah ssyam  1.22
urdha pundram rjum saumyam sacihnam: 14.98
utpatha-pratipannasya  1.49
utsahan-niscayad-dhairya tat-tat-karma13.76
uttisthata jasrata prapya varan nibodhata  1.3
uvaha krsno bhavagan sri damanam parajitah:9.14
va bhattacarya, cakravarti, misra saba  2.33
vaco vegam manasah krodha vegam  1.16
vaco-vegam manasa krodha-vegam: 15.31
vadanti tat tattva-vidas-tattvam yaj jnanam: 7.1
vag-dando'tha mano-dandah kaya-danda-: 15.29
vahni-surya-brahmanebhyas-tejiyan vaisnavah: 3.56
vaibhava-prakasa krsnerasri balarama:7.54
vaibhava-prakase ara prabhava-vilase:7.60
vaidhi bhaktiriyam kaiscin-maryadamarga ucyate: 13.12
vaikhanasa valikhilyau-dumbharah phenapa vane: 15.4
vaikuntha-nama-grahanam-asesagha-haram: 17.61
vairagya-yug bhakti-rasam prayatnair  1.21
vaite jayante naivaite mriyante naiyamavandho:7.71
vaisnava-pasa bhagavata kara adhyayana   2.29
vaisnava-vidvesi cet parityajya eva  1.52
vaisnavanam sahasrebhyah ekantyeko visisyate 3.41
vaisnavanindasavane 'pi dosa uktah":17.84
vaisnavam naradiyansca tatha bhagavatam :2.41
vaisnavera bhakti ei dekhana saksat:15.42
vanaprasthasamapadesvabhiksnam 15.23
vanam ca sattviko vaso gramo rajasa ucyate: 15.24
vande gurun isa-bhaktan 1.29
vapera dhana acche jane, dhana nahi paya:12.49
vapuradisu yo'pi ko'pi va:13.67
varam hutavahajala-panjarantar-vyavasthitih:13.100
varnasramacaravata purusena parah puman: 14.2
varnasramacaravata purusena parah puman:13.3
vastuno'mso jivah vastunah saktirmaya ca : 10.37
vasudevah sarvam iti sa mahatma sudurlabhah 3.43
vasudevah sankarsanah pradyumno:7.70
vatsalya santera guna, dasyera sevana:9.16
vayopa-bhukta-srg-gandha-vaso'lankara-carcitah:9.11
veda-dharma kari' kare visnura pujana: 4.35
veda-nindakaras caiva dyutacaurya karas tatha: 14.25
vedair-vihinas ca pathanti sastram sastrena:13.129
vedais ca sarvair aham eva vedyo vedanta-krt: 7.24
vede ramayane caiva purane bharate tatha:17.8
vedoktam eva kurvano nihsango'rpitam isvare:12.12
vidhina devadevesah sankha-cakra-dharo harih:13.48
vidya-vinaya sampanne brahmane gavi hastini 3.26
vihavasya tu putrastu vita-tasya catmajah: 14.53
vilajjamanaya yasya sthatumiksapathe'muya: 8.16
vipra kahe, murkha ami sabdartha na  jani  2.30
vipra ksatriya vaisas ca  1.18
vipra veda-vihinas ca pratigraha-parayanah: 14.24
vipra-ksatriya-vita-sudra mukha-vahurupadajah: 14.21
viprad-dvisad guna yutad aravaindanabha- 3.57
viprah samskara-yukto na nityam  14.81
virata vyasthi-jivera tinho antaryami:7.84
visrjati  hrdayam na yasya saksad-dharir 3.18
visaya vinivarttante niraharasya dehinah:13.81
visayan dhyayatas-cittam visayesu visajjate:13.39
visthabhyaham idam krtsnam
visnor-mayam-idam pasyan sa vai: 3.12
visnorayam yato hyasit tasmad-vaisnava ucyate: 14.97
visnostu trini rupani purusakhyanyatho viduh:7.76
visnu-saktih para prokta kstretrajnakhya: 8.20
visnur-mahan sa iha yasya kalaviseso:7.80
visnuraradhate pantha nanyat tat-tosa-karanam: 14.2
visvaso mitravrttis ca sakhyam dvividhim-iritiam:13.63
vraje gopa-tava ramera pure ksatriya-bhavana:7.59
vraje ye vihare purve krsna-balarama: 4.27
vyalalayadrumavai te'pyariktakhilasampadah: 15.22
vyasera-sutrete kahe parinamavada: 11.9
vyatitya bhavanavartma yascamatkara: 18.17
vyavaharika-gurvadi  parityagenapi kartavyah 1.53
vyanjite bhagavat-tattve brahma ca vyajyate:7.13
vrndavanam partiyajya sa kvacit naiva gacchati: 7.42
vrndavane kim api gulma-latausadhinam 3.69
vrtyartham brahmanah kecit mahakapata 14.26
ya dustyajam svajanam arya-pathans ca hitva 3.69
ya etad aksaram gargi viditvyasmal-lokat praiti sa : 14.93
ya esam purusam saksad-atma-prabhavam: 14.18
yac-chaucanihsrtasarit-pravarodakena:7.38
yad advaitam brahmopanisadi tad-apy-asya:  4.16
yad yad acarati sestas  1.24
yad-abhaso'pyudyan kavalita-bhavadhvanta: 17.63
yad-brahma-saksat-krti-nisthayapi vinasamayati: 17.18
yada pasyah pasyate rukma-varnam kartaram isam 4.2
yada yada hi dharmasya glanir-bhavati bharata:7.72
yada yasanugrhnati bhagavan-atma-bhavitah: 15.51
yadavadhi mama cetah krsna-padaravinde:13.113
yadi hari-smarane sarasam manah yadi vilasa 18.18
yadi vaisnava-aparadha uthe hati mata:13.125
yadyapanya bhaktih kalau kartavya :13.41
yadyapi amara gurucaitanyera dasa  1.31
yadyapi pratyaksanumana-sabdaryo:19.4    
yadrcchaya mat kathadau jatasraddhastu yah:12.5
yaha bhagavata pada vaisnavera sthane  2.28
yaih svadehah smrto'natma martyo vit-krmi: 15.47
yajnarthat karmanno'nyatra loko'yam karma:13.4
yamadibhir-yoga-pathaih kama-lobha-hato:12.40
yan martya-lilaupayikam svayoga-mayavalm:18.3
yan nama-sruti-matrena puman bhavati: 3.32
yan'ra bhagavatta haite anyera bhagavatta:7.29
yan'ra bhagavatta haite anyera bhagavatta:7.68
yan-maithunadi-grhamedhi-sukham hi tuccham:13.117
yanhara darasane mukhe aise "krsna-nama" 3.23
yanti deva-vrata devan pitrn yanti pitr-vratah:12.52
yara bheda acche tara nasa bhalamate
yare dekha, tare kaha "krsna"upadesa: 17.114
yas-tvasaktamatirgehe putravittaisanaturah: 15.17
yastu sudro dame satye darhme ca satatothitah: 14.41
yasya brahmeti samjnam kvacidapi nigame:7.9
yasya deve para bhaktir  1.4
yasya prabha prabhavato jagadandakoti-7.7
yasya saksad bhagavati  1.57
yasya saksad-bhagavati jnanaprade gurau: 17.90
yasya tasya kule jato gunavaneva tairgunaih: 14.62
yasya yal laksanam proktam pumso: 14.35
yasyaikanihsvasita-kalam-athavalambya:7.80
yasyaite'sthacatvarimsat-samskarah: 14.74
yasyasti bhaktir-bhagavaty-akincana:13.157
yasyatma-buddhih kunape tridhatuke: 17.101
yasyavaya-vasamsthanaih kalpito loka-vistarah:7.82
yasyam vai sruyamanayam krsne parama-puruse 2.5
yasyamsamsah srila garbhodasayi: 5.5
yasyamsamsamsa-bhagena visvot-pattilayodayah:7.41
yasyamsamsamsah paratmakhilanam: 5.6
yat karosi yad-asnasi yaj-juhosi dadasi yat:13.2
yat tirtha buddhih salile na karhicij-:17.101
yat-pada-savabhirucis-tapasvina:13.42
yata dekha vaisnvera vyavahara-dukhah 3.49
yatasamam gatarasam puti paryusitanca ca:13.119
yatha kancanatam yati kamsyam rasa: 14.65
yatha kasthamayo hasti yatha carma-mayo: 14.79
yatha mahanti bhutani bhutesuccavacesvanu:11.3
yatha nanahasavalenajamilo duracaro'pi  17.66
yatha prakasyatvektah krtsnam lokam imam :10.11
yatha radha priya visnos-tasyah kundam priyam : 3.71
yatha samudre bahavas-taranga statha vayam:10.22
yatha taror-mula-niscanena trpyanti tat-skandha:13.47
yatha taror-mula-nisecanena trptyanti tat skandha:7.45
yatha yatha gaura-padaravinde 3.75
yathagneh ksudra visphulinga vyuccarantyevam:10.6
yatra yena yato yasya yasmai yad yad yatha yada:11.4
yatraital-laksyate sarpa vrttam sa brahmanah: 14.44
yavat padon, tavat pana tanva-darasana 2.30
yaviyasamekasitirjayaneyah pituradesakara: 14.57
yaya sammohito jiva atmanam trigunatmakam:10.19
yah pravrajya grhat purvam trivargavapana ta: 15.46
yah sarvesu bhutesu tisthan sarvabhyo:10.34
yah svakat parato veha jatanirveda atmavan: 15.27
yah sambhutam api tatha samupaiti karyat:7.90
yam brahma varunendra-rudra-marutah-stunvanti:7.39
ye go-gardabhadaya iva visayesvevendriyani: 17.77
ye kale dvibhuja, namavaibhava prakasa:7.55
ye mam bhajanti danpatye tapasa vratacaryaya: 15.20
ye sutra-karta, se yadi karaye vyakhyana  2.10
ye te kule vaisnavera janma kene naya:13.126
ye tu sampattimanto grhasthastesam13.49
ye tvenevam vido'santah stabdhah :13.120
ye va mayise krta sauhrdartha  3.28
ye vaisnva-sthane aparadha haya yara: 17.85
ye'nye'ravindaksa vimukta-maninas:12.30
ye'py anya-devata-bhakta yajante :12.25
yeba bhattacarya, cakravarti, misra saba:13.128
yei krsna-tattva-vetta, sei guru haya  1.19
yei mudha kahe"jiva" "isvara" haya sama:10.41
yei sutre yei rk visaya vacana  2.9
yena janmasatiah purvam vasudevah sanarcitah: 17.21
yena rupa matsya-kurma-adi avatara  2.19
yesam sa esa bhagavan dayayed-anantah:13.143
yo vakti nyaya rahitam  1.51
yo yasya mamsam-asnati sa tan mamsada ucyate:13.121
yo'nadhitya dvijo vedam anyatra kurute sramam: 14.80
yo'ntar bahis tanu-bhrtam asubham vidhunvann  1.35
yogastrayo maya prokta nrnam seyo vidhitsaya:12.3
yogasya tapasas caiva nyasasya :12.51
yoginam api sarvesam mad-gatenantaratmana:12.47
yoginam nrpa nirnitam harer-namanukirtanam: 17.42
yuga-dharma nama-prema kaila paracara: 4.33
yuga-dharma-pravartana nahe tan'ra kama: 4.29
yugavatara, ara saktyavesavatara:7.67
yugayitam nimesena caksusa pravrsayitam: 18.20
yuktah syat sarva-samskarair-dvijastu: 14.82
yunjananamabhaktanam pranayam12.41
back.gif - 2340 Bytes
Return to[Bhaktivedanta Memorial Library Logo]

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Guru Position Paper

Dear devotees,

Please accept our dandavat pranams. All glories to Sri Guru and Gauranga.

Since the departure of our beloved Gurudeva, Nitya-lila pravista Om Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, the Sannyasa Council in consultation with the members of the Bhakti Trust International, senior math commanders and eminent preachers, has begun the process of developing and codifying the principles and aims of our sanga, known as the International Pure Bhakti Yoga Society. Sri Guru is always present in his instructions and within the hearts of sincere disciples. We pray fervently that Srila Gurudeva guide us in our humble attempts to fulfill his mano bhista. Our discussions thus far have resulted in two papers that are being presented for your consideration.

Our Society, as envisioned by Srila Gurudeva, has many responsibilities and yet has a distinctive inclination towards encouraging individual initiative and decision making on the local level. The institution or society has as its primary responsibility, the preservation and teaching of the eternal spiritual principles conveyed by Sri Caitanya Mahaprabhu through our guru-parampara . The form that our society takes and any guidelines and bylaws that we may adopt, are meant to follow and uphold those principles.

Thus you will see in the two papers that are presented, that there is little in the way of rules and regulations. The topic is mostly guru-tattva and how we are responding to the complexities of that issue now that there are multiple devotees taking on that role within the same society. The emphasis is to clarify our spiritual relationships and our mutual goals. The processes by which we achieve these may be adjusted according to time, place and circumstance, as long as the original principles remain fixed as our guiding beacon.

The first paper on guru-tattva was written to be presented at the Vraja-mandala Parikrama of 2011. There were some issues that had not yet been discussed by the international body of sannyasis and senior devotees. We waited for those meetings to be concluded so that a summary of those discussions could be given at the same time. These meetings addressed the practical application of the guru-tattva paper based on the experiences gained and input received from members of the world-wide sanga over the last 9 months. The second paper is a summary of the meetings held in Govardhana during the parikrama in November, 2011.

These papers will certainly stimulate discussion and responses from devotees around the world. That is a good thing. Please keep the discussions philosophical and respectful. The discussions may center around guru-tattva or they may explore other areas of personal and sanga development. This is a challenging and exciting time. Let your voices be heard.

Aspiring for the service of Hari, Guru and Vaisnavas,

Swami BV Vaikhanas